Privacyverklaring

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding, gevestigd aan de Vosstraat 20a, 6964 BA te Hall is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

mwleertouwer@gmail.com

www.marjaleertouwer.nl

06 519 64 195

 

Ik ben zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mwleertouwer@gmail.com, zodat ik deze informatie kan verwijderen.

Persoonlijke gegevens

Welke leg ik vast

  • Informatie over uw coach/ hulpvraag en de voortgang van de behandelingen middels verslaglegging
  • Datum van het eerste contact en data van alle afspraken

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Een goed en efficiënt coachingstraject
  • Facturering
  • Onderhouden van contact
  • Nakomen van wettelijke verplichtingen waaronder belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cliëntendossier

Voor een goede hulpverlening is het noodzakelijk dat ik, als uw coach/begeleider, een cliëntendossier aanleg.

Dit cliëntendossier is vertrouwelijk en van belang om de voortgang van de coaching/ begeleiding te kunnen monitoren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens zullen door Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding worden bewaard in een papieren dossier en/of op digitale wijze. Het digitale cliënten dossier wordt met een wachtwoord beveiligd.

Uw gegevens worden 5 jaar bewaard vanaf de start van de begeleiding. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd in een papiervernietiger alsmede verwijderd uit het digitale bestand. Mocht u prijs stellen op afwijkende afspraken hieromtrent, dan kunt u die aan mij kenbaar maken. Uw verzoek wordt, voor zover mogelijk, ingewilligd.

Bepaalde administratieve gegevens zoals facturen worden 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Inhoudelijke gegevens worden vanzelfsprekend niet gedeeld, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding verklaart hierbij uw persoonsgegevens niet te verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Het papieren en/of digitale dossier is strikt vertrouwelijk en niet bestemd voor derden. Mijn ondersteuners op administratie- en ICT- gebied doen dat onder strikte geheimhouding conform de AVG.

Wij gaan een vertrouwensrelatie aan. Daarom is Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding verplicht tot geheimhouding van hetgeen mij uit hoofde van de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Die verplichting blijft bestaan na het beëindigen van het professionele contact.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mwleertouwer@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marja Leertouwer praktijk voor persoonlijke en professionele begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via mwleertouwer@gmail.com.